Schoolregels

Bij de start van het schooljaar wordt het leerlingenstatuut via de website bekend gemaakt. Hierin staan in beknopte vorm de regels. Vanaf schooljaar 2014-2015 is de school rookvrij voor leerlingen. Dat betekent dat leerlingen niet op het schoolplein mogen roken. Daarnaast zijn er een veiligheidsdocument, een anti-pestprotocol, een document met richtlijnen voor het gebruik van sociale media en een EIC regeling over gebruik van elektronica. (ECI= Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen). Als laatste is er ook een document over de regels bij reizen. Alle documenten zijn via deze website te raadplegen. Het instellen van duidelijke schoolregels heeft een preventief effect. Daarbij geldt:

 • Iedereen die regelmatig contact heeft met de school kent de schoolregels en houdt zich eraan.
 • Schoolregels gelden vanaf dag één; de docenten bespreken de regels aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en komen er regelmatig op terug.
 • De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de regels (schoolgids).
 • De leerlingen kunnen altijd terecht bij de mentor of docent.
 • De school zorgt voor voldoende toezicht.

Waarden en normen
Bij het realiseren van een veilige school komt preventie van ongewenst gedrag op de eerste plaats. Daarbij gelden de volgende waarden en normen:

 • Respect voor elkaar
 • Respect voor de omgeving
 • Respect voor jezelf

Wat verstaan we onder een veilige school?
De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Dat betekent concreet:

Voor leerlingen

 • Niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn
 • De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen
 • Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn
 • Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn
 • Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers
 • Duidelijke afspraken over dit alles

Voor ouders/verzorgers

 • Erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen graag naar school gaan
 • Weten dat er geen bedreigingen voorkomen
 • Een open oor vinden voor problemen
 • Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt
 • Duidelijke afspraken over dit alles

Voor personeel en andere medewerkers

 • Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s etc.
 • Weten dat problemen worden aangepakt
 • Ergens terecht kunnen met signalen
 • Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten
 • Duidelijke afspraken over dit alles

Voor de omgeving/de buurt

 • Geen overlast van leerlingen die rond de school hangen
 • Geen vandalisme, vervuiling of diefstal
 • Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag
 • Een aanspreekpunt voor suggesties en eventuele klachten
 • Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op het Parcival College zijn meerdere BHV’ers. Zij hebben een opleiding gevolgd en zijn in staat bij calamiteiten op te treden. Ook zijn er opgeleide EHBO’ers. Tevens zijn er diverse zelfzorgmedicijnen. Op onze locatie op Merwedestraat 98 is er een AED aanwezig. Voor de namen van de BHV medewerkers, zie de medewerkerslijst.