Extra verlof

Inhoud aanwezigheid van leerlingen

Extra verlof
De directie kan in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, toestemming verlenen voor kort extra verlof. De toestemming kan worden verleend als door ouders of verzorgers ruim van te voren schriftelijke toestemming middels een (op de website te downloaden) formulier is aangevraagd. Bij het verlenen van toestemming wordt de beslissing getoetst aan de Leerplichtwet. Afspraken met arts, tandarts, etc. moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. In geval van niet toegestane afwezigheid wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld als ongeoorloofd verzuim. Per leerling kan er voor een dag per jaar een verlofdag gevraagd worden voor een plaatselijk of regionaal feest (Gronings Ontzet, Roder markt, e.d.)

.