Extra verlof

Inhoud aanwezigheid van leerlingen

Extra verlof
De directie kan in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden toestemming verlenen voor kort extra verlof. De toestemming kan worden verleend als door ouders/verzorgers ruim van te voren schriftelijke toestemming middels een (op deze website te downloaden) formulier is aangevraagd. Bij het verlenen van toestemming wordt de beslissing getoetst aan de Leerplichtwet. 
Afspraken met arts, tandarts, etc. moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. In geval van niet toegestane afwezigheid wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld als ongeoorloofd verzuim. 

.