• voortgezet
 • vrijeschool
 • onderwijs
 • groningen
 • mavo
 • havo
 • vwo

Wat gebeurt er na de aanmelding van mijn kind?


Als u een inschrijfformulier naar ons heeft gestuurd, ontvangt u een bevestiging van de aanmelding.

Het volledige dossier is nodig om te onderzoeken of de leerling ook echt toelaatbaar is. Een dossier is compleet als de volgende informatie is aangeleverd:
- Een volledig ingevuld inschrijfformulier.
- Een overdrachtsformulier dat door de basisschool wordt aangeleverd.  
- Het overdrachtsdossier dat door het po vanuit het eigen leerling-administratiesysteem wordt overgedragen. 

Dan volgt het echte toelatingsonderzoek. Dit kan pas plaatsvinden als de basisschool het dossier heeft aangeleverd. Vervolgens wordt er aan de hand van het dossier gekeken of uw kind toelaatbaar is. Dat betekent dus nog niet dat uw kind ook geplaatst is.

Leerlingen die vóór 15 maart zijn aangemeld en onder het voorkeursbeleid vallen, worden als eerste geplaatst. De leerlingen die niet onder het voorkeursbeleid vallen, komen (alleen als er te veel aanmeldingen zijn) in aanmerking voor een loting. Als de leerling wordt ingeloot, volgt de verdere toelatingsprocedure.

Het besluit tot toelating vindt binnen zes weken, vanaf 15 maart 2022*, plaats op de vo-school met als voorwaarde dat:

 1. Het volledig en naar waarheid ingevulde inschrijfformulier is ontvangen.
 2. Het volledige en juist ingevulde dossier uiterlijk 15 maart is ontvangen (bij voorkeur via OSO). Hiervoor is het po verantwoordelijk.

Binnen de periode van zes weken valt:

 1. Het opvragen van eventueel aanvullende informatie bij het PO om de extra ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen.
 2. Een warme overdracht met de basisschool.
 3. Een intakegesprek met ouder en leerling bij de toelating en plaatsing met een indicatie voor extra ondersteuning in het VO.
  Advies is deze aanmeldingen ruim voor 15 maart te laten plaatsvinden opdat eventueel aanvullend onderzoek en de noodzakelijke gesprekken tijdig kunnen plaatsvinden.

*In het geval van overmacht rondom de coronacrisis kan van deze termijn worden afgeweken.

Rond 1 mei ontvangt u schriftelijk bericht van toelaatbaarheid.
Verdere informatie m.b.t. klassenindeling en mentor, volgt later in het schooljaar.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”