• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo


Wil jij naar een school met onderwijs voor hoofd, hart en handen?
Wil jij naar een school met veel aandacht voor kunst, cultuur en ambacht?
Heb jij een brede belangstelling en wil jij je breed ontwikkelen?

Meld je dan aan!

Je kunt je laten informeren door:
- Onze collega’s en leerlingen tijdens onze open dag op donderdag 27 januari.
- De VO-Gids die via de basisschool verspreid is. Zie ook het Parcival College in de VO Gids
- Scholen op de Kaart
- Kiezen voor de vrijeschool

Schooljaar 2022-2023

Beschikbare plaatsen
mavo: 54 leerlingen
havo: 54 leerlingen
vwo: 54 leerlingen
Totaal: 162 leerlingen

Wie kunnen er worden aangemeld?
Leerlingen die:

- Minimaal een enkelvoudig mavoadvies (vmbo-tl) krijgen van de basisschool.
- Een duidelijke keuze voor het vrijeschoolonderwijs maken.
- De eerste twee schooljaren in een dakpanklas willen zitten (mavo/havo of havo/vwo)
- Een brede belangstelling hebben en zich breed willen ontwikkelen.
- Een positieve bijdrage willen leveren aan het schoolklimaat.
- Over het algemeen genomen zelfstandig kunnen werken.
- Hun sterke kanten laten zien.
- Vanuit thuis ondersteuning krijgen bij het werk dat ze voor school moeten doen.

Let op: het is noodzakelijk dat het kind wordt ingeschreven met in ieder geval een enkelvoudig mavoadvies (dus minimaal vmbo-tl). Op het inschrijfformulier kunt u het advies dat is gegeven door de basisschool, aangeven. Het advies dat in het dossier van uw zoon/dochter te vinden is, dient overeen te komen met het advies waarmee u uw kind inschrijft.

Wij werken met 3 aanmeldingsgroepen: mavo, havo, vwo.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Van1 februari tot 15 maart 2022.

De school hanteert een schooleigen procedure.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind vanaf 1 februari aanmelden door middel van het inschrijfformulier

Een leerling is aangemeld als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Waar vind ik het inschrijfformulier?
Vanaf 1 februari vindt u hiervoor het inschrijfformulier

Aangemeld, en dan?

Wanneer krijg ik verdere informatie?
Rond 1 mei ontvangt u schriftelijk bericht van toelaatbaarheid.
Verdere informatie m.b.t. klassenindeling en mentor, volgt later in het schooljaar.

Al op een middelbare school, en de wens om over te stappen?
Wend je tot de zij-instroom: zij-instroom@parcivalcollege.nl of neem telefonisch contact op met Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur via 050-5201800 

Klik hier voor het beleid voor de zij-instroom.

Samenstelling van de toelatingscommissie
De volgende personen zitten in de toelatingscommissie:


Judith ten Broeke (teamleider)
Hieke Beukema (intern begeleider)
Merel Niemeijer (coördinator toelating)

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de toelatingscommissie via info@parcivalcollege.nl, of neem contact op met Merel tijdens het telefonisch spreekuur (vanaf 10 januari).


Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”