• voortgezet
 • vrijeschool
 • onderwijs
 • groningen
 • mavo
 • havo
 • vwo

Beste leerling,

Dinsdag 23 februari heeft het kabinet aangekondigd dat het voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk heropend wordt waarbij elke leerling gemiddeld minimaal één dag per week fysiek onderwijs kan volgen. Deze week treffen we de voorbereidingen voor deze gedeeltelijke heropening vanaf maandag 8 maart.

We zijn blij dat het kabinet het besluit heeft genomen om dat je weer deels naar school mag gaan. Eindelijk kun je je klasgenoten weer treffen in levende lijve, samen kletsen, plezier maken en natuurlijk ook lessen volgen. Belangrijk is wel om je te blijven beseffen dat de school open gaat onder omstandigheden waarin het coronavirus nog lang niet voldoende is ingedamd. Besmettingsgevaar blijft op de loer liggen en het is daarom van groot belang dat iedereen in de school de 1,5m afstand, de mondkapjesplicht, de overige basisregels en aanpassingen als looproutes en pauze-afspraken zo goed mogelijk naleeft.
Op dit moment zijn overwegend de examenleerlingen op school en we zien dat de meeste leerlingen daar goed hun best voor doen, hoe lastig dit ook is.
Overigens ook een compliment voor iedereen die elke dag de energie moet opbrengen om online de lessen te volgen. Dat is een situatie waarin nu gelukkig verandering komt.

In overleg met de mr zijn een aantal besluiten genomen vanuit de volgende uitgangspunten:

 1. Binnen de richtlijnen willen we zoveel mogelijk fysiek onderwijs geven aan alle
  leerlingen. Wij zijn blij dat leerlingen en ook docenten elkaar weer kunnen ontmoeten en dat er veel meer ruimte komt niet alleen voor de theorievakken maar juist ook voor ons kunst- en bewegingsonderwijs; niet alleen hoofd, maar gelukkig ook hart en handen.
 2. Extra belang is er voor de examenleerlingen. Alles is er aan gelegen om de leerlingen
  zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende examen in mei. Dit betekent dat
  de huidige situatie voor hen onveranderd zou moeten blijven door alle lessen fysiek te kunnen volgen.
 3. We willen het onderwijs enerzijds kwalitatief op orde en anderzijds behapbaar
  houden voor de leerlingen en de docent. Bij keuzes bijvoorbeeld ten aanzien van
  hybride onderwijs houden we hier rekening mee.
 4. We zien het als ondoenlijke opgave om strikt aan alle nieuwe eisen te voldoen.
  Ons uitgangspunt is dat we zo goed mogelijk uitvoering geven aan de
  voorgeschreven maatregelen maar ook dat we moeten accepteren dat dit niet in alle gevallen zal lukken.

Vanaf 8 maart is de schoolvoortgang als volgt:

1,5m in het leslokaal en koppels van leerlingen
In het leslokaal kan voldoende afstand gehouden worden met de helft van de leerlingen aangezien het kabinet stelt dat leerlingen vaste duo’s kunnen vormen waarin de 1,5m afstand mag worden losgelaten. Tussen de duo’s geldt wel de 1,5m afstand. Bij praktijkvakken wordt de 1,5m zo goed mogelijk ingevuld. Indien nodig worden opdrachten aangepast.

Om de dag naar school
Alle klassen en lesgroepen worden verdeeld in twee groepen (maximaal 16 leerlingen per groep). Je gaat om de dag naar school. Dus de ene dag ben je op school, de dag erna ben je thuis, enz.
De alfabetische lijst is uitgangspunt bij de tweedeling. Verzoeken om te ruilen worden niet gehonoreerd. We gaan er vanuit dat er in elke groep voldoende klasgenoten aanwezig zijn waar goede aansluiting bij is. In je Magisteragenda staat onder elke weekdag: school of thuis
In de eerste les op school kunnen de duo’s gevormd worden. Ruilen daarna is niet de bedoeling en toegestaan. Duo’s en afzonderlijke leerlingen dienen steeds in dezelfde opstelling in het lokaal plaats te nemen.

Leslokalen buiten school
Er worden extra leslokalen ingezet buiten school en wel in de Puddingfabriek op 5 minuten loopafstand van school (Viaductweg 3-4). Hier worden voornamelijk lessen van examenklassen geroosterd.
Danslessen van Selmar worden verplaatst naar de euritmiezaal in de Widar.

Wel of niet online onderwijs
Leerlingen van klas 7, 8, 9 volgen online geen lessen op de dag dat ze thuis zijn. Die dag wordt ingevuld met huiswerk maken. Uitgezonderd zijn de periodelessen, die worden online wel gevolgd. En indien in klas 9 een enkele docent wil dat de lessen online gevolgd dienen te worden, dan is dat mogelijk. Afspraak is dat de docent dit duidelijk communiceert met de klas en meldt bij de teamleider zodat er overzicht is op het geheel.
We maken deze keuze omdat we denken dat het online volgen van alle lessen op een dag voor de leerlingen thuis een te grote opgave is en weinig toegevoegde waarde heeft. En de docent heeft zijn energie en aandacht vooral nodig voor de leerlingen in het lokaal.
In klas 10, 11 en 12 bedienen de leraren bij voorrang de leerlingen in het leslokaal. Naar keuze van de docent zijn deze lessen ook online te volgen. Afspraak is dat elke docent dit duidelijk communiceert met zijn leerlingen en hier afspraken over maakt.
Praktische vakken worden uitsluitend op school gegeven en vinden niet online plaats.

Lesrooster
Ten behoeve van voldoende lestijd voor de fysieke lessen schakelen we terug naar een 45 minutenrooster met tussen de lessen tijd voor luchten van de lokalen en pauzes.

Het lesrooster:
08.30 – 09.45 periodeles
10.00 – 10.45 3e lesuur
10.55 – 11.40 4e lesuur
11.40 – 12.10 pauze
12.10 – 12.55 5e lesuur
13.05 – 13.50 6e lesuur
13.50 – 14.05 pauze
14.05 – 14.50 7e lesuur
15.00 – 15.45 8e lesuur
Beperking van contacten en beperking van verplaatsingen
Om het aantal contacten en verplaatsingen te beperken gelden de volgende afspraken:
Vaste koppels in de les. Leerlingen dienen zich hieraan te houden. Tussentijds wisselen is niet toegestaan. .
Voor klas 10-11-12 start de lesdag (periodeles) 10 minuten later om 8.40 uur. Leerlingen worden verzocht om na 8.30 uur naar binnen te gaan. De eindtijd van de lesdag is tussen klassen al wisselend, dus de eindtijd wordt niet aangepast.
De kantine in gebouw B is in pauzes gesloten voor leerlingen. Je dient dus pauze te houden in het lokaal of buiten.. Alle lokalen blijven hiertoe open (tenzij om reden van veiligheid een lokaal afgesloten moet worden). In tussenuren hebben de leerlingen wel toegang tot de pauzeruimtes in gebouw A en C en vrije lokalen.
Medewerkers houden hun pauze in de personeelsruimte of pauzeruimte van de leerlingen in de verschillende gebouwen.
Er gelden de volgende looproutes
in gebouw A: toegang via de hoofduitgang/ zij-ingang, uitgang via plein
in gebouw B: toegang via de zij-ingang, uitgang via de hoofdingang
in gebouw C: toegang via de hoofdingang, uitgang via de achteruitgang bij het danslokaal
Op school vindt alleen onderwijs en ondersteunende zorg plaats. Alle andere activiteiten, overlegvormen, kennismakingsactiviteiten e.d. vinden in principe op afstand plaats. Onderwijsondersteunend personeel werkt thuis indien de werkzaamheden op school niet strikt noodzakelijk zijn.

Toetsweek
Om voor onderbouwklassen grote lesuitval te voorkomen in de bovenbouwtoetsweek van 15-19 maart is een tentamenhal gehuurd. De hal bevindt zich op ca. 10 minuten fietsafstand van de school. Adres: Peizerweg 132. Hier zullen dus de meeste toetsen worden afgenomen.

Biografie examenklassen
De biografieweek voor klas 12hv wordt ingekort en vervalt voor klas 10m. De biografiedagen voor klas 12hv zijn op 29-30-31 maart. Dit zijn de dagen van het geannuleerde voorjaarsconcert.

Stages en reizen
Stages in mei gaan niet door voor klas 9, 10 en 11. Het is te moeilijk om nu een passende plek te vinden in winkels en de zorg.
Op 1 april nemen we nadere besluiten met betrekking tot de reis klas 8 en de projectweek klas 7. De reizen in klas 11 gaan in ieder geval niet door.

Tot slot
Met bovengenoemde maatregelen zal de gedeeltelijke heropening plaatsvinden. Het betekent voor jou, de andere leerlingen en docenten dat er opnieuw geschakeld moet worden naar een andere situatie. Dat zal ook weer om de nodige energie, gewenning en flexibiliteit vragen.
Echter, ik ben er van overtuigd dat de hernieuwde ontmoeting op school iedereen goed zal doen en zal bijdragen aan een beter welbevinden en meer kwaliteit van onderwijs.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Ton Wijnbergen,
rector

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”