• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Datum laatste update: 14 januari 2021


Het kabinet heeft dinsdag besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken en leerlingen in het voortgezet onderwijs online les krijgen, met uitzondering van de leerlingen in de examenklas en er opvang is van kwetsbare leerlingen op school.

De ‘anderhalve meter maatregel’  geldt nu ook voor de afstand tussen leerlingen onderling en is ingesteld uit voorzorg, met name omdat we nog te weinig weten over de ontwikkeling en besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het virus. Voor de periode na 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging. 

Het is voor iedereen een teleurstelling dat de school ook de komende drie weken niet verder open kan. De richtlijn van het kabinet is dat de lessen aan examenleerlingen op school plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken zullen we ook grote ruimtes in de school als leslokaal gaan gebruiken zoals gymzaal, toneelzaal, danszaal en kantine.  

En de eis dat  leerlingen op school nu onderling ook anderhalve meter afstand  moeten houden, maakt het er niet makkelijker op en is verre van ideaal. We zien niet voor ons dat we dit ook in gangen en pauzeruimtes overal en voortdurend kunnen handhaven. Dat is domweg qua bemensing in alle ruimtes al niet mogelijk maar het brengt ook een toon in de omgang met elkaar die we niet willen.  Hiervoor zal nodig zijn dat je zelf hier extra om denkt.  Ik verzoek je echt om hier in gezamenlijkheid met anderen invulling aan te geven.  Er staat ook wat op het spel. Immers indien we constateren dat de 1,5m afstand niet wordt gerespecteerd, dan is het niet mogelijk om de school open te houden.

Gedurende de lockdown zijn er de volgende aanpassingen welke gisteren in samenspraak met de MR zijn vastgesteld.

Lesrooster

  • We schakelen over naar een 30-minuten rooster zodat de lesdag en schermtijd wordt verkort.  Dit geldt voor de lessen aan examenklassen op school en alle online lessen voor de overige klassen. ‘s Middags is er dan meer ruimte voor huiswerk of ontspanning en docenten hebben meer ruimte voor voorbereiding of beantwoorden van vragen.  Het 30min.rooster gaat in op 18 januari.

Houd er rekening mee dat er nu meer van je gevraagd gaat worden om de leerstof zelf te verwerken omdat er minder lestijd is voor uitleg en oefening. Wel is het de bedoeling dat er ook echt les wordt gegeven met instructie, verhaal of uitleg en korte opdrachten.  .

  • Uitgangspunt is dat alle lessen gegeven worden van zowel theoretische als praktische vakken.

Ten opzichte van de huidige situatie is dit een wijziging.  Voornaamste redenen:  de lesduur is slechts 30 min en dan is 1 lesmoment per vak  in de week te weinig. Bij de meeste vakken is er nu  vaker in de week contact tussen docent en leerlingen, geen eenzijdige cognitieve belasting. 

Er zijn een paar uitzonderingen. Er zijn geen lessen voor de volgende vakken/ klassen:
- Dans klas 7 en 8
- Muziek 10 havo/vwo

Verkort lesrooster

08.30 periodeles (1e/2e lesuur)
09.15 pauze 15 min
09.30 3e lesuur
10.00 4e lesuur
10.30 pauze 15 min
10.45 5e lesuur
11.15 6e lesuur
11.45 pauze 30 min
12.15 7e lesuur
12.45 8e lesuur
13.15 9e lesuur
13.45 einde

Toetsweek 10 hv  11-15 januari

Deze toetsweek gaat niet door. Wel moet je de leerstof je eigen maken en wordt er op een andere manier getoetst bijv. door een vervangende opdracht of een formatieve toets (die niet meetelt voor een cijfer, maar waarmee je voor jezelf een beeld krijgt of je de leerstof voldoende beheerst). De docent laat je dit weten In de les.

Lessen 10 mavo

In de lockdown gaan de lessen voor de examenklassen van de mavo op school door. Er worden grote lokalen ingezet om invulling te kunnen geven aan de 1,5m maatregel. Voor het weekend volgt een aangepast lokalenrooster.

Eindpresentaties en lessen havo/vwo klas 12 

De presentaties van de eindwerkstukken gaan door zoals tot nu toe gecommuniceerd van 18-21 januari.

De lessen starten op vrijdag 22 januari.  Er worden grote lokalen ingezet.

Klassenuren

Mentoren geven alle klassenuren volgens rooster en gebruiken die  ook om signalen op te vangen waar het niet goed loopt. Daar kun je dus mogelijke punten noemen. 

Gebruik Magister en Classroom

Uit de vorige lockdown kwam naar voren dat het belangrijk is om zoveel mogelijk eenheid in communicatie en leeromgeving te hebben. Uitgangspunt hierbij is: Magister is leidend. In de agenda staat huiswerk, deadlines en verwijzingen naar opdrachten. Classroom is de plek waar uitleg, opdrachten en ander studiemateriaal wordt uitgewisseld. Docenten is  nog eens nadrukkelijk verzocht om zich aan deze richtlijn te houden.

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”