Klachtenprocedure

Voor klachten met betrekking tot het onderwijs kunt u zich wenden tot vakdocent of de mentor. In voorkomende gevallen kan ook contact worden gezocht met de teamleider. Als ook hier geen bevredigende afhandeling is, dan kunt u zich richten tot de rector. In uiterste gevallen kunt u zich richten tot de bestuurder van de stichting VSNON. Deze neemt de klacht alleen in behandeling als gebleken is dat de klacht niet adequaat door de directie behandeld kon worden. Tevens is dit de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissingen van de schoolleiding.

Interne contactpersoon

Voor klachten van vertrouwelijke aard (bijvoorbeeld seksuele intimidatie) zijn op de school interne contactpersonen (vertrouwenspersonen) aanwezig. Deze zijn voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers als medewerkers van de school de eerste aanspreekpersoon voor klachten van vertrouwelijke aard. Hij/zij zal de klager aanhoren en samen met hem/haar kijken wat er gaat gebeuren. Eventueel zal hij/zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon is:
Susanne Hartwig, emailadres: shartwig@parcivalcollege.nl

De externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen
VSNON heeft 2 externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw Annemarie van Kessel
telefoon: 06-43290770
e-mail info@annemarievankessel.nl
De heer Gerard Dijkstra
telefoon: 06-55183368
e-mail info@konfidi.nl
website: www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Interne contactpersonen hebben kennis gemaakt met deze vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan de klager c.q. aangeklaagde op onafhankelijke wijze ondersteunen. Enerzijds kan hij/zij de klager/aangeklaagde emotioneel bijstaan. Anderzijds kan de klager/aangeklaagde zich laten bijstaan door een persoon die optreedt als gemachtigde. Eventueel kan hij/zij de klager begeleiden richting Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. 
Kijk op de site van VSNON voor de klachtenregeling en meer informatie over de externe vertrouwenspersonen.