• voortgezet
 • vrijeschool
 • onderwijs
 • groningen
 • mavo
 • havo
 • vwo

Vanaf 8 maart is de schoolvoortgang als volgt: 

1,5m in het leslokaal en koppels van leerlingen

 • In het leslokaal kan voldoende afstand gehouden worden met de helft van de leerlingen aangezien het kabinet stelt dat leerlingen vaste koppels kunnen vormen waarin de 1,5m afstand mag worden losgelaten. Tussen de koppels geldt wel de 1,5m afstand. Bij praktijkvakken wordt de 1,5m  zo goed mogelijk ingevuld. Indien nodig worden opdrachten aangepast.  

Om de dag naar school

 • Alle klassen en lesgroepen worden verdeeld in twee groepen (maximaal 16 leerlingen per groep).We gaan er vanuit dat er in elke groep voldoende klasgenoten aanwezig zijn waar goede aansluiting bij is. Leerlingen gaan om de dag naar school. 

Dick zet in een gedeeld drivebestand de indeling in groepen. Daarover volgt nog bericht.

 • De alfabetische lijst is uitgangspunt bij de tweedeling. In de agenda van de leerlingen wordt onder elke weekdag aangeduid: school of thuis
 • In de eerste periodeles op school kunnen de koppels gevormd worden. Ruilen daarna is niet de bedoeling en toegestaan. Duo’s en afzonderlijke leerlingen dienen steeds in dezelfde opstelling in het lokaal plaats te nemen. 

Eerste dag op school

Ik wil de periodedocenten die de leerlingen het eerste lesuur ontvangen (op maandag en dinsdag) verzoeken om vooral aandacht te geven aan de eerste ontmoeting met elkaar en ook met de leerlingen de afspraken in de school zoals hieronder beschreven door te nemen zodat de afspraken voor alle leerlingen helder zijn.

Leslokalen buiten school

Er worden extra leslokalen ingezet buiten school en wel in de Puddingfabriek op 5 minuten loopafstand van school (Viaductweg 3-4). Hier worden voornamelijk lessen van examenklassen geroosterd. Het zijn ruime lokalen met beamer en projectieschermen.

Laptop en whiteborden zullen we vanuit school daarheen verplaatsen. Uiteraard kun je je eigen laptop meenemen

Danslessen van Selmar worden verplaatst naar de euritmiezaal in de Widar.

Wel of niet online onderwijs

 • Leerlingen van klas 7, 8, 9 volgen online geen lessen op de dag dat ze thuis zijn. Die dag wordt ingevuld met huiswerk maken. Uitgezonderd zijn de periodelessen, die worden online wel gevolgd. En indien in klas 9 een enkele docent wil dat de lessen online gevolgd dienen te worden, dan is dat mogelijk. Afspraak is dat de docent dit duidelijk communiceert met de leerlingen en meldt bij de teamleider zodat er overzicht is op het geheel.

We maken deze keuze omdat we denken dat het online volgen van alle lessen op een dag voor de leerlingen thuis een te grote opgave is en weinig toegevoegde waarde heeft.  En de docent heeft zijn energie en aandacht vooral nodig voor de leerlingen in het lokaal.

 • In klas 10, 11 en 12 bedienen de leraren bij voorrang de leerlingen in het leslokaal.  Naar keuze van de docent zijn deze lessen ook online te volgen.  Afspraak is dat elke docent dit duidelijk communiceert met zijn leerlingen en hier afspraken over maakt.
 • Praktische vakken worden uitsluitend op school gegeven en vinden niet online plaats. 

Absentiecontrole

Je hoeft alleen de absentie te controleren en in te vullen voor de leerlingen in de fysieke les.

Lesrooster

 • Ten behoeve van voldoende lestijd voor de fysieke lessen schakelen we terug naar een 45 minutenrooster met tussen de lessen tijd voor luchten van de lokalen en pauzes.

Het lesrooster:

08.30 –  09.45 periodeles

10.00 – 10.45 3e lesuur

10.55 – 11.40 4e lesuur

11.40 – 12.10 pauze

12.10 – 12.55 5e lesuur

13.05 – 13.50 6e lesuur

13.50 – 14.05 pauze

14.05 – 14.50 7e lesuur

15.00 – 15.45 8e lesuur

Beperking van contacten en beperking van verplaatsingen

Om het aantal contacten en verplaatsingen te beperken gelden de volgende afspraken:

 • Vaste koppels in de les. Leerlingen dienen zich hieraan te houden. Tussentijds wisselen is niet toegestaan. . 
 • Voor klas 10-11-12 start de lesdag (periodeles) 10 minuten later om 8.40 uur. Leerlingen worden verzocht om na 8.30 uur naar binnen te gaan. De eindtijd van de lesdag is tussen klassen al wisselend, dus de eindtijd wordt niet aangepast.   
 • De kantine in gebouw B is in pauzes gesloten voor leerlingen. Leerlingen dienen pauze te houden in het lokaal of buiten.. Alle lokalen blijven hiertoe open (tenzij om reden van veiligheid een lokaal afgesloten moet worden). In tussenuren hebben de leerlingen wel toegang tot de pauzeruimtes in gebouw A en C  en vrije lokalen. 
 • Medewerkers houden hun pauze in de personeelsruimte of pauzeruimte van de leerlingen in de verschillende gebouwen. 
 • Er gelden de volgende looproutes
  • in gebouw A: toegang via de hoofduitgang/ zij-ingang, uitgang via plein
  • in gebouw B: toegang via de zij-ingang, uitgang via de hoofdingang
  • in gebouw C: toegang via de hoofdingang, uitgang via de achteruitgang bij het danslokaal 
 • Op school vindt alleen onderwijs en ondersteunende zorg plaats. Alle andere activiteiten, overlegvormen, kennismakingsactiviteiten e.d. vinden in principe op afstand plaats.  Onderwijsondersteunend personeel werkt thuis indien de werkzaamheden op school niet strikt noodzakelijk zijn.

Toetsweek

Om grote lesuitval te voorkomen voor de onderbouw in de bovenbouwtoetsweek van 15-19 maart is een tentamenhal gehuurd. De hal bevindt zich op ca. 10 minuten fietsafstand van de school. Adres: Peizerweg 132. Hier zullen dus de meeste toetsen worden afgenomen. 

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”