• voortgezet
  • vrijeschool
  • onderwijs
  • groningen
  • mavo
  • havo
  • vwo

Leerroutes Parcival College

Vrijescholen in het basisonderwijs tellen anders dan in het reguliere onderwijs. De leerlingen nemen afscheid na klas 6 (groep 8) en beginnen in het voortgezet onderwijs in klas 7. 

Het Parcival College kent drie leerroutes, namelijk mavo, havo en vwo. De leerlingen starten op het Parcival College in een tweejarige dakpanklas: mavo/havo of havo/vwo. Mavo leerlingen sluiten vervolgens met een mavodiploma (vmbo-tl) af in klas 10, havo- of vwo leerlingen doen dit eind 11e of 12e klas. 

In de 8e klas wordt bepaald naar welk niveau de leerling doorstroomt. 

De keuze van het niveau van een leerling hangt af van het instroomniveau in klas 7 en de werkhouding en resultaten van een leerling. Vanaf het derde leerjaar zitten alle leerlingen in een klas op niveau: mavo, havo of vwo. In de mentorklas volgen de leerlingen onder andere periodelessen en kunst-, ambt- en bewegingsvakken. Na de 9e klas heeft de leerling een profiel/vakkenpakket gekozen en zit hij/zij in verschillende groepen afhankelijk van de profielvakken. 

Keuzes

In de leerroute mavo kan er in klas 7 en 8 gekozen worden voor een traject zonder het vak Frans. Dit is een traject dat is ingericht voor leerlingen met dyslexie of met de behoefte aan minder cognitieve vakken. In plaats van Frans krijgen deze leerlingen in de 7e en 8e klas les in koken en tuinieren. Zij hebben dus meer praktische vakken op het rooster staan.  Een havo-opleiding zonder Frans kan alleen via een mavo-diploma. 

Vanaf de 9e klas kiezen alle leerlingen een profiel. In de mavo betreft dat Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw of Techniek. Havo en vwo starten in klas 10 met een van de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. 

Mavo-leerlingen kunnen doorstromen naar 4-havo op voorwaarde van een extra examenvak. Havo-leerlingen kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het  VWO.

Vrijeschoolonderwijs houdt rekening met leeftijdsfasen en individuele ontwikkeling van leerlingen. Na het derde leerjaar van de havo bekijkt de school samen met leerling en ouders hoe de ontwikkeling van het kind tot dan toe is verlopen en hoe de weg naar het eindexamen zal worden doorlopen. 

Kunst- en bewegingsvakken voor alle leerlingen

De Vrije school kent een specifiek aanbod van kunst- en bewegingsvakken.  Het aanbod van kunstvakken bestaat uit toneel, muziek, koor, tekenen/ schilderen en zogenaamde ambtvakken. Dit zijn ambachtelijke vakken zoals houtbewerking, textiel en metaal. De bewegingsvakken zijn dans, euritmie en lichamelijke opvoeding. Alle leerlingen doen examen in een kunstvak. Op de mavo: kunstvakken 2 (beeldend) en op havo/vwo: Kunst (beeldend, drama of muziek).  

Keuzebegeleiding 

Naast de mentor speelt de decaan een grote rol bij de begeleiding van de keuze die de leerling moet maken. De decaan is betrokken bij alle keuzes: bij het kiezen van een profiel, bijbehorend vakkenpakket en de keuze van de vervolgopleiding. De leerling kan voor persoonlijk advies samen met ouders/verzorgers een afspraak met de decaan maken. Daarnaast worden er ook voorlichtingsmomenten aangeboden zoals een vakkenmarkt, een beroepeninteressetest en een speeddate met oud-leerlingen. Ook verzorgt de decaan de contacten met vervolgopleidingen informatie over open dagen en dergelijke. 

Stages 

In klas 9,10 en 11 lopen alle leerlingen stage. Hiermee stappen de leerlingen één of twee weken de school uit, de wereld in. In klas 9 is er een winkelstage, in klas 10 een zorgstage en in klas 11 een toekomststage.

Eindwerkstuk

In het reguliere voortgezet onderwijs maken leerlingen een profielwerkstuk. Specifiek voor het onderwijs op de Vrijeschool is de afsluiting met het eindwerkstuk in de examenklas havo en vwo.  Dit eindwerkstuk is meer dan het profielwerkstuk. De leerlingen werken een jaar lang aan een zelfgekozen onderwerp en doen onderzoek. Het is daarbij belangrijk dat ze een onderwerp kiezen waarin ze echt geïnteresseerd zijn. Allerlei vaardigheden die de leerlingen de jaren daarvoor ontwikkeld hebben, komen erin terug.  Deze meesterproef wordt gepresenteerd aan ouders, leraren, medeleerlingen en andere belangstellenden. De mavoleerlingen maken in de 10e klas een profielwerkstuk dat gekoppeld is aan hun stage. Dat is een stage die ligt in de interessesfeer van de leerling.

Noot:  ons slagingspercentage van de havo ligt boven het landelijk gemiddelde (zie website Scholen op de Kaart).

Missie

“Het Parcival College Vrijeschool wil in de mens ontwikkelen wat er in aanleg aanwezig is, niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te voegen. Daardoor zal de opgroeiende generatie de maatschappij met nieuwe krachten verrijken.”