U kunt zich laten informeren door

Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de toelatingscommissie:
Toelating klas 7 schooljaar 2020-2021:
info@parcivalcollege.nl
Zij- instroom (toelating klas 7 t/m 11):
zij-instroom@parcivalcollege.nl

De toelatingscommissie heeft telefonisch spreekuur via
050–520 18 00 op de volgende tijden:

Voor toelating klas 7 schooljaar 2020-2021:
Merel Niemeijer, op woensdag van 14.15 tot 15.00 uur.

Voor zij-instroom klas 7-11:
Hieke Beukema, op woensdag 9.00-10.00 uur

Aanmelding basisschoolleerlingen schooljaar 2020-2021

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

De aanmeldingsperiode voor leerlingen voor klas 7 (brugklas) loopt van 1 februari tot 15 maart 2020. We raden ouders van leerlingen met een extra zorgvraag aan de aanmelding aan het begin van de aanmeldingsperiode te doen. Op deze manier is er voor ons voldoende tijd om aanvullende informatie in te winnen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Een leerling is aangemeld als het inschrijfformulier is ingeleverd. Het inschrijfformulier kunt u digitaal versturen naar aanmelding@parcivalcollege.nl of via de post naar

Parcival College t.a.v. Aanmelding
Merwedestraat 45,
9725 KA Groningen.

 

Het volledige dossier is nodig om te onderzoeken of de leerling ook echt toelaatbaar is. Een dossier is compleet als de volgende informatie is aangeleverd:

De basisschool levert het overdrachtsdossier aan.

Wat gebeurt er als ik mijn kind heb aangemeld?

Als u een inschrijfformulier naar ons heeft gestuurd, ontvangt u een bevestiging van de aanmelding. Vervolgens wordt er aan de hand van het dossier  gekeken of uw kind toelaatbaar is. Leerlingen die vóór 15 maart zijn aangemeld en onder het voorkeursbeleid vallen, worden dan als eerste geplaatst (zie hieronder Aannamebeleid, F. De schooleigen procedure). De leerlingen die niet onder het voorkeursbeleid vallen, komen (indien er teveel aanmeldingen zijn) in aanmerking voor de loting. Als de leerling wordt ingeloot, volgt de verdere toelatingsprocedure. 

 

Aanmelding tussentijdse instroom (zij-instroom) schooljaar 2019-2020

Op dit moment zijn de klassen vol. Er is geen plek voor zij-instromers.

Hoe kan ik mijn kind tussentijds aanmelden?

Ouders sturen een email naar zij-instroom@parcivalcollege.nl met verzoek om informatie, of ouders nemen contact op tijdens het telefonisch spreekuur op woensdagochtend.

Indien van toepassing krijgt u vervolgens het aanmeldformulier zij-instroom toegestuurd. U vult dit in en u stuurt dit naar: Administratie Parcival College, aanmelding, Merwedestraat 45, 9725 KA Groningen.

Als er plek is, volgt er een gesprek met ouders en de leerling. Er vindt een overleg met de huidige school plaats. In geval van plaatsing kan besloten worden dat een leerling een proeftijd heeft.

 

 

Aannamebeleid

Profiel Parcival College
Het Parcival College is

 • Een kleinschalige school waar de leerling gezien wordt.
 • Een school met vrijeschoolonderwijs en examens.
 • Een school waar zorg is voor alle leerlingen.
 • Een school waar veel aandacht is voor kunst en cultuur.
 • Een school met onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Sterke kanten van de school

 • Vanwege het auditieve karakter van de school zijn veel lessen dyslexie vriendelijk. Leerlingen mogen met Kurzweil werken.
 • Door verschillende onderzoeken (zie scholen op de kaart) is aangetoond dat er een veilige sfeer is, leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar.
 • Leerlingen die zichzelf willen ontwikkelen en niet ‘in een hokje’ passen zijn welkom en vinden een plekje.
 • Het is een kleine school: de lijnen zijn kort tussen collega’s, leerlingen en ouders.
 • Huiswerkuren voor leerlingen in de kunst-ambachtsstroom.

Voor welke leerlingen is onze school niet geschikt?

 • Leerlingen met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis of een antisociale gedragsstoornis. Aan deze leerlingen kunnen wij geen plek bieden. De ruimte die wij geven aan de leerlingen en het curriculum dat wij aanbieden, is voor deze leerlingen niet passend.
 • Leerlingen met een zware lichamelijke beperking. Leerlingen met veel zorg op fysiek gebied kunnen wij onvoldoende ondersteuning bieden. Er is op één van de locaties geen lift aanwezig en de school heeft geen verpleegkundige in dienst.
 • Leerlingen met een visuele en/of auditieve beperking. Wij bieden onderwijs aan waarbij gehoor en zicht een belangrijke rol speelt. Leerlingen met een beperking op (één van) deze gebieden zouden te veel missen.
 • In bepaalde gevallen zijn leerlingen met dubbele diagnoses niet toelaatbaar. Hieronder wordt aangegeven welke positieve kenmerken van belang zijn voor leerlingen.
 • Gebleken is dat voor sommige leerlingen met ASS de onderwijssetting (aard van de opdrachten, samenstelling van de klassen) minder geschikt is. Hierover wordt afstemming met ouders gezocht.

Wij zien graag leerlingen die:

 • Een duidelijke keuze voor het vrijeschoolonderwijs maken.
 • Een brede belangstelling hebben en zich breed willen ontwikkelen.
 • Een positieve bijdrage willen leveren aan het schoolklimaat.
 • Over het algemeen genomen zelfstandig kunnen werken.
 • Hun sterke kanten laten zien.
 • Vanuit thuis ondersteuning krijgen bij het werk dat ze voor school moeten doen.

Voor meer informatie over ondersteuning die het Parcival College biedt, verwijzen wij u naar het ondersteuningsprofiel van de school.

Beschikbare plaatsen

Voor onze 7e klas (brugklas) hebben we de volgende plaatsen beschikbaar:

Niveau Beschikbare plaatsen
kunst-ambachtsstroom (minimaal vmbo-tl) 22
vmbo-tl (mavo) 36
havo 52
vwo 52

 

Leerlingen in klas 7 en 8 worden in dakpanklassen geplaatst (m.u.v. de kunst-ambachtsstroom): mavo-havo en havo-vwo. Bij overaanmelding van een niveau kan echter besloten worden tot een homogene mavo, havo of vwo klas.

Bij eenduidig havo-advies geeft de basisschool in de periode voor de meivakantie het advies voor plaatsing in een mavo/havo-klas of voor een havo/vwo-klas. De uitslag van de laatste niveautoetsen aan het eind van de basisschool hebben geen invloed op deze keuze, tenzij het eenduidige havo-advies wordt omgezet in een eenduidig vwo-advies. Dit aangepaste advies wordt dan afgegeven door de basisschool.   

Samenstelling van de toelatingscommissie

De volgende personen zitten in de toelatingscommissie:

 • Marjolein Kruijer-Brasem (coördinator aanname)
 • Sophie van der Stok (ondersteuningscoördinator)
 • Maeike Bosma (ondersteuningscoördinator)
 • Judith ten Broeke (teamleider klas 9)
 • Hieke Beukema (intern begeleider)

 

Aanmelding en aanmeldingstermijn

Een leerling is aangemeld als het inschrijfformulier is ingeleverd. Het volledige dossier is nodig om te onderzoeken of de leerling ook echt toelaatbaar is. Een dossier is compleet als de volgende informatie is aangeleverd:

 • Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
 • Een overdrachtsdossier dat door de basisschool wordt aangeleverd.

Leerlingen van de basisschool kunnen tot 15 maart worden aangemeld
via email aanmelding@parcivalcollege.nl of
via de post naar
Parcival College t.a.v. aanmelding,
Merwedestraat 45, 9725 KA Groningen

De schooleigen procedure

De school hanteert een voorkeursbeleid. Hierbij wordt er voorrang gegeven aan de volgende leerlingen:

 1. Kinderen die van het vrijeschool basisonderwijs komen en daar in ieder geval klas 6 (groep 8) gevolgd hebben;
 2. Kinderen van medewerkers van het Parcival College;
 3. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen.

De lotingsprocedure

De lotingsprocedure
Als er teveel leerlingen worden aangemeld, zal er een loting plaatsvinden onder leerlingen die onze school als 1e en 2e keus hebben opgegeven. Er wordt eerst geloot met leerlingen die onze school als 1e keus hebben aangegeven. Daarna wordt er met leerlingen geloot die onze school als 2e keus hebben. Bij een overaanmelding wordt er een wachtlijst gemaakt.
Van de leerlingen die voor 15 maart aangemeld zijn, worden eerst de leerlingen geplaatst die onder het voorkeursbeleid vallen. De andere leerlingen worden waar dat nodig is in vier lotingscategorieën verdeeld:
• kunst-ambachtsstroom (vmbo-tl)
• vmbo-tl
• havo
• vwo
Vervolgens worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Een leerling wordt ingeloot als blijkt dat de leerling voorlopig plaatsbaar is. Deze conclusie wordt getrokken op basis van de schriftelijke informatie die is ontvangen. Na de loting worden zo nodig de voorlopig plaatsbare leerlingen uitgenodigd voor een toelatingsgesprek en wordt er telefonisch contact gezocht met de toeleverende basisschool. Deze loting vindt plaats op donderdag 26 maart, de uitslag staat op 26 maart tussen 16.00 en 18.00 op de website.
Mochten er na deze procedure nog beschikbare plaatsen zijn, dan worden die leerlingen die na 15 maart en vóór 1 april aangemeld zijn, of voor wie niet alle informatie aangeleverd was (OKR en basisschooladvies), op volgorde van aanmelding geplaatst. Dit gebeurt vanaf het moment dat alle informatie compleet is.
Binnen vijf werkdagen ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging dat de aanmelding in goede orde is ontvangen. In de brief van ontvangstbevestiging geeft het Parcival College nadere informatie over de vervolgstappen die leiden tot toelating en plaatsing.

Beleid zij-instroom

Zij- instroom is mogelijk:

 • In klas 7- 9, 10 vwo, mits er ruimte is in de klas.
 • In klas 10 mavo en 10 havo, en klas 11 is instroom alleen direct na de zomervakantie mogelijk (de aanmelding moet voor de zomervakantie afgerond zijn), vanwege de examens.

Leerlingen kunnen op twee momenten in het schooljaar zij-instromen, namelijk:

 • Na de zomervakantie (aanmelding en bevestiging moeten dan indien mogelijk voor de zomervakantie afgerond zijn)
 • Na de kerstvakantie (aanmelding en bevestiging voor de kerstvakantie)

Op dit moment zijn de klassen vol. Er is geen plek voor zij-instromers.

Uitzonderingen

De aannamecommissie maakt uitzonderingen in geval van verhuizing of van een acute situatie waarin de leerling snel een plaats nodig heeft. Bij zorg op meerdere gebieden (leren, gedrag) is plaatsing beperkt mogelijk.

Klachten

Voor klachten met betrekking tot de toelatingsprocedure kunt u zich wenden tot Judith ten Broeke, teamleider van klas 9: jtbroeke@parcivalcollege.nl of via telefoonnummer 050-5201800.