Leerlingondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband van meerdere vo scholen in gemeentes Groningen en Haren (SwV 20.01) is afgesproken dat de scholen zorgen voor een passende plek voor elke leerling. Het Parcival College biedt de leerroutes vwo, havo, mavo (regulier vmbo-TL en kunst-ambachtstroom). Wij streven ernaar leerlingen zo passend mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij wij uitgaan van de ontwikkelingsfasen van de leerling.
We integreren de leerlingondersteuning zoveel mogelijk in het onderwijs. De mentor is de spil van de leerlingondersteuning en volgt de studieresultaten en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor werkt samen met onder andere de leerlijncoördinator, decaan en ondersteuningscoördinator.

De school heeft een ondersteuningsgroep (OG), waarin de ondersteuningscoördinator overleg heeft met verschillende geledingen binnen en buiten de school. De OG bestaat uit twee ondersteuningscoördinatoren en een intern begeleider. Eindverantwoordelijk is een lid van de schoolleiding, portefeuillehouder leerlingenzorg.

Daarnaast werkt de school samen met andere scholen uit het samenwerkingsverband aan het vormgeven van passend onderwijs.

Mentoren

Alle klassen hebben een eigen mentor, die gedurende meerdere schooljaren de klas begeleidt. Door deze langdurige begeleiding ontstaat veelal een hechte band tussen klas en mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerlingen, de ouders/verzorgers en de andere leerkrachten.

De mentor voert gesprekken met leerlingen, wanneer hij/zij signaleert dat de leerling qua gedrag, resultaten of anderszins niet optimaal functioneert. Indien nodig vraagt de mentor extra informatie op over de betreffende leerling. Hij of zij gaat in overleg met de leerlijncoördinator vakdocenten, ondersteuningsgroep, ouders/verzorgers en leerling om te kijken hoe de situatie verbeterd kan worden.

 

In het klassenuur heeft de mentor de gelegenheid om zijn klas te zien en komen er allerlei zaken aan de orde: bijvoorbeeld het sociale gedrag van de klas als geheel, het individuele gedrag en de invloed daarvan op anderen, toekomstperspectieven en niveaus. De mentor belegt ouderavonden en onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers. Voor de klas worden klassenavonden, schoolreizen, excursies en dergelijke georganiseerd.

Basisondersteuning en arrangementen

De basisondersteuning gaat uit van ondersteuning door de mentor en de vakdocenten. Is de hulp mentor-overstijgend dan wordt er advies gevraagd en soms hulp ingeschakeld door de Ondersteuningsgroep. De vraag die centraal staat is ‘wat heeft de individuele leerling nodig om tot ontwikkeling te komen op school?’

We bieden op school onder meer; ‘omgaan met faalangst’(OMF), ‘studievaardigheden’(Stuva) en ‘individuele kunstzinnige training’(IKT)

Individuele begeleiding is ook mogelijk. Bij extra ondersteuning wordt er een OPP geschreven, Dit is een wettelijke verplichting. OPP staat voor ontwikkelingsperspectief plan.

Huiswerkklas

De huiswerkklas wordt aangeboden aan leerlingen uit klas 7 tot en met klas 12. Het is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het maken van hun huiswerk.

In de huiswerkklas werken leerlingen zelfstandig en in stilte aan hun huiswerk. Meer informatie over de huiswerkklas vindt u in de brochure. 

De school kan ouders/verzorgers adviseren om hun kind aan te melden voor de huiswerkklas, maar ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf besluiten. Aan de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden voor ouders.

Brochure

Schoolmaatschappelijk werk

Vanuit de gemeente is er een schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school. De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met het CJG. Bij problemen die samenhangen met de thuissituatie of de opvoeding kan het schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld worden. Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om jongeren en hun omgeving te helpen bij het signaleren van problemen en het doorverwijzen naar externe hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers en gaat indien nodig op huisbezoek. Leerlingen worden door de ondersteuningsgroep aangemeld bij het schoolmaatschappelijk werk. Meestal volgt na een oriënterend gesprek met de leerling een afspraak met de ouders/verzorgers.