Medezeggenschapsraad

Het Parcival College maakt onderdeel uit van de stichting VSNON (Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland). Deze stichting bestuurt twee scholen voor voortgezet onderwijs (in Zutphen en in Groningen) en twee basisscholen (in Zutphen). Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de beide scholen voor voortgezet onderwijs en een (deel)medezeggenschapsraad voor het Parcival College.

Tenminste één lid van de GMR is ook lid van de MR. In de GMR en in de MR zijn docenten, leerlingen en ouders vertegenwoordigd.

De MR van het Parcival College komt gemiddeld acht keer per schooljaar bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over zaken die docenten, leerlingen en ouders aangaan. De onderwerpen variëren van voorgenomen organisatiewijzigingen tot de planning van mondelinge examens, van de spreiding van vrije dagen tot het rookbeleid. Aan het begin van ieder schooljaar publiceert de MR een verslag van het afgelopen schooljaar. Deze verschijnt in het Ouderbericht en op de website.

Wil je meer weten over waar de MR zich mee bezig houdt, of zou je zelf graag in de MR plaatsnemen, benader dan gerust één van de leden of woon eens een vergadering bij, de vergaderingen zijn openbaar. Ook kun je de notulen opvragen. De planning en de notulen van de vergaderingen kun je opvragen bij de secretaris. Het algemene e-mailadres van de MR is MR@parcivalcollege.nl.

De leden van de MR 2019-2020 zijn:

Oudergeleding:
Femke de Roos
Aart Brouwer

Leerlinggeleding:
Josje van der Laan
Michelle Hegge

Docentgeleding:
Ymke van Gurp
Alwin Filius
Henk van der Wolde
Tineke Lindeman