Medezeggenschapsraad

De stichting kent een medezeggenschapsraad (MR) voor het VO (beide VO scholen) en een GMR voor de PO-scholen. De GMR bevat gekozen vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, van de leraren en, indien mogelijk en gewenst, van de leerlingen.

De scholen kennen een school medezeggenschapsraad (dMR). De dMR Parcival College is vanaf januari 2008 actief. De huidige leden vindt u hieronder. De MR overlegt over beleidszaken regelmatig met de rector. Bijeenkomsten zijn (tenzij anders aangegeven) openbaar. De notulen worden via deze website verspreid.

In 2016-2017 zijn de volgende leden actief in de DMR:

Personeel:
Ymke Ma (voorzitter)
Tineke Lindeman (secretaris)
Henk van der Wolde
Alwin Filius
Lotte Jansen (vervanging verlof Tineke)

Oudergeleding:
Sophie Verneau
Klaas van der Berg
Piet de Jongh
Aart Brouwer
Esther de Charon

Leerlingen:
Kristal Knap
Naomi Wöth
Lucas Verhofstad

Reglement

Het reglement is op te vragen bij Ymke Ma via haar emailadres yma@parcivalcollege.nl