Schoolregels

De schoolregels staan in beknopte vorm in het leerlingenstatuut.
Vanaf schooljaar 2014 – 2015 is de school rookvrij voor leerlingen. Dat betekent dat leerlingen niet op het schoolplein mogen roken. Daarnaast zijn er een veiligheidsdocument, een anti-pestprotocol, een document met richtlijnen voor het gebruik van sociale media en een EIC regeling over gebruik van elektronica. Als laatste is er ook een document over de regels bij reizen.

Alle documenten zijn via de website te raadplegen. Het instellen van duidelijke schoolregels heeft een preventief effect. Daarbij geldt:

  • Iedereen die regelmatig contact heeft met de school kent de schoolregels en houdt zich eraan
  • Schoolregels gelden vanaf dag één; de docenten bespreken de regels aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en komen er regelmatig op terug
  • De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de regels (schoolgids)
  • De leerlingen kunnen altijd terecht bij de mentor of docent
  • De school zorgt voor voldoende toezicht

Bovendien heeft de school een klachtenprocedure. Lees meer

 

Privacy op het Parcival College

Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

 

Privacyreglement

In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en medewerkersgegevens, en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. 

 

Hoe ga jij om met social media?

Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze schoolgemeenschap  heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van (mede)leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het posten van foto’s van kinderen op Facebook. Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situaties kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.