Schoolregels

De schoolregels staan in beknopte vorm in het leerlingenstatuut.
De school is rookvrij voor leerlingen. Dat betekent dat leerlingen niet op het schoolplein mogen roken. Daarnaast zijn er een veiligheidsdocument, een anti-pestprotocol, een document met richtlijnen voor het gebruik van sociale media en een EIC regeling over gebruik van elektronica. Als laatste is er ook een document over de regels bij reizen.

Alle documenten zijn via de website te raadplegen. Het instellen van duidelijke schoolregels heeft een preventief effect. Daarbij geldt:

 • Iedereen die regelmatig contact heeft met de school kent de schoolregels en houdt zich eraan
 • Schoolregels gelden vanaf dag één; de docenten bespreken de regels aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en komen er regelmatig op terug
 • De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de regels (schoolgids)
 • De leerlingen kunnen altijd terecht bij de mentor of docent
 • De school zorgt voor voldoende toezicht

Bovendien heeft de school een klachtenprocedure.

Waarden en normen

Bij het realiseren van een veilige school komt preventie van ongewenst gedrag op de eerste plaats. Daarbij gelden de volgende waarden en normen:

 • Respect voor elkaar
 • Respect voor de omgeving
 • Respect voor jezelf

In de schoolregels zijn deze uitgangspunten terug te vinden.

Wat verstaan we onder een veilige school?

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Dat betekent concreet:

Voor leerlingen:

 • Niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn
 • De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen
 • Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn
 • Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn
 • Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers
 • Duidelijke afspraken over dit alles

Voor ouders/verzorgers:

 • Erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen graag naar school gaan
 • Weten dat er geen bedreigingen voorkomen
 • Een open oor vinden voor problemen
 • Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt
 • Duidelijke afspraken over dit alles

Voor personeel en andere medewerkers:

 • Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s etc.
 • Weten dat problemen worden aangepakt
 • Ergens terecht kunnen met signalen
 • Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten
 • Duidelijke afspraken over dit alles

Voor de omgeving/de buurt:

 • Geen overlast van leerlingen die rond de school hangen
 • Geen vandalisme, vervuiling of diefstal
 • Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag
 • Een aanspreekpunt voor suggesties en eventuele klachten
 • Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt

 

Privacy op het Parcival College

Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

 

Privacyreglement

In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en medewerkersgegevens, en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. 

 

Hoe ga jij om met social media?

Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze schoolgemeenschap  heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van (mede)leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het posten van foto’s van kinderen op Facebook. Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situaties kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.