Ziekte van de leerling

Als een leerling plotseling verhinderd is en niet in staat is de lessen te volgen, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, dan zijn de ouders/verzorgers verplicht dit ‘s morgens voor aanvang van de lessen (08.30 uur) telefonisch te melden. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer: 050-5201801. Dit kan niet met terugwerkende kracht.
Elke ochtend wordt per klas door de conciërges gecontroleerd welke leerlingen afwezig zijn en of zij zijn afgemeld. Voor leerlingen die niet telefonisch zijn afgemeld volgt vanuit de school een telefonische controle op diezelfde dag.
Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, zijn VERPLICHT zich bij de conciërge te melden. Er wordt dan eerst naar de ouders gebeld en de leerling krijgt dan een briefje mee naar huis met het verzoek om bij thuiskomst van de leerling de school te bellen, en het briefje ondertekend weer in te leveren bij de conciërge bij terugkomst op school. Niet afmelden wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim (spijbelen).

Terugkomen/Inhalen

Leerlingen die werk moeten afmaken of inhalen (ook als gevolg van verwijdering uit de les of ongeoorloofd schoolverzuim) komen op een met de conciërge afgesproken dag na de les terug zo lang als nodig is om de opgedragen taak af te maken. Indien de leerling dit moedwillig verzuimt, moet dit dubbel worden ingehaald.

Te laat komen

Een leerling die drie keer te laat is gekomen (en elke volgende keer daarna) zonder geldige reden, moet zich om 8.00 uur bij de conciërge melden op school. Bij een te grote en lange reisafstand klust de leerling 30 minuten na schooltijd. Na de vierde keer (en elke volgende keer daarna, komt er ook 1 uur klussen bij ), worden de mentor en teamleider ingelicht, belt de mentor met de ouders en heeft de leerling een gesprek met de betreffende teamleider. Na de tiende keer te laat komen zonder geldige reden, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht en wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar om zo het te laat komen een halt toe te roepen.

Uit de les

Een leerling die uit de les wordt gestuurd moet zich melden bij de conciërge. Na de les meldt de leerling zich weer bij de leerkracht. Bij drie keer eruit volgt er een brief naar huis en spreekt de teamleider met de leerling.

Spijbelen

Wanneer een leerling spijbelt, dient hij elk uur dubbel in te halen. Bij aanhoudend spijbelen volgt evenals bij te laat komen (zie hierboven), een gesprek met de teamleider en zo nodig met de leerplichtambtenaar.

Bij te veel of te vaak spijbelen en/of te veel ziekte kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. De leerplichtambtenaar zal de leerling met de ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek, waarin naast een waarschuwing i.v.m. de afwezigheid van de leerling ook de redenen van het verzuim in beeld worden gebracht. De leerplichtambtenaar zal dan in samenwerking met de school en/of hulpverlening proberen de oorzaken voor het verzuim te verminderen c.q. op te heffen. Als blijkt dat de leerling daarna toch weer spijbelt, meldt de school dit opnieuw aan de leerplichtambtenaar en wordt in onderling overleg gekeken hoeveel de leerling heeft gespijbeld en of het zinvol is hem of haar door te verwijzen naar het HALT bureau, dit afhankelijk van de problematiek van de bewuste leerling. Meer informatie over dit bureau kunt u krijgen via de schoolleiding. Bij een opvallend hoog verzuim door ziekte hanteert de school een verzuimprotocol. Zie hiervoor de website.

Extra verlof

De directie kan in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, toestemming verlenen voor kort extra verlof. Dit extra verlof graag minimaal 14 dagen van tevoren aanvragen bij de betreffende teamleider.

De toestemming kan worden verleend als door ouders of verzorgers ruim van te voren schriftelijke toestemming middels een (op de website te downloaden) formulier is aangevraagd. Bij het verlenen van toestemming wordt de beslissing getoetst aan de Leerplichtwet. Afspraken met arts, tandarts, etc. moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. In geval van niet toegestane afwezigheid wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld als ongeoorloofd verzuim. Per leerling kan er voor een dag per jaar een verlofdag gevraagd worden voor een plaatselijk of regionaal feest (Gronings Ontzet, Roder markt, e.d.)